Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności, czy też powszechnie stosowany skrót KPI (od ang. key performance indicators), są w istocie wartościami liczbowymi, za pomocą których mierzymy, czy firma, zespół lub też dany pracownik osiągnął postawiony przed nim cel. Posługiwanie się wskaźnikami pomaga w podejmowaniu decyzji w oparciu o solidne podstawy, jakimi są dostępne w organizacji dane. Jeden z podstawowych podziałów kluczowych wskaźników efektywności (KPI) to podział na wskaźniki finansowe i niefinansowe. Podział ten uwzględniono w ustawie o rachunkowości (z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami) gdzie w artykule 49 ust. 3 wskazano, iż: „Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:

  1. kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
  2. kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego”


Jednak ze względu na różnorodność zastosowań można wprowadzać różne inne podziały KPI, a analizować wskaźniki warto nie tylko przy okazji sprawozdań z działalności.