KPI – finanse

Wskaźniki finansowe pozwalają monitorować stan przedsiębiorstwa i stanowią nieodzowną część wszelkiego rodzaju raportów. Znajdują zastosowanie na niemal wszystkich szczeblach zarządzania, w związku z tym finansowe KPI występują w wielu obszarach (sprzedaż, marketing, HR itd.). Jednakże mówiąc o finansowych KPI mamy zwykle na myśli wskaźniki służące analizie wskaźnikowej wykonywanej na podstawie dokumentów sprawozdawczości finansowej. Analiza wskaźnikowa daje możliwość oceny kondycji finansowej firmy w danym czasie, jednakże kluczowe jest wybranie odpowiednich wskaźników. Wskaźniki wykorzystywane przy analizie wskaźnikowej to np.:

Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału

Wskaźnik zysku na akcję
Wskaźnik wartości księgowej akcji
Wskaźnik stopy zyskowności akcji
Wskaźnik stopy dywidendy
Wskaźnik stopy wypłaty dywidendy
Wskaźnik celowości inwestycji
Wskaźnik ceny giełdowej
Wskaźnik ceny do kapitału własnego

 

Wskaźniki poziomu zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
Wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto
Wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u
Wskaźnik pokrycia obsługi długu z cash flow
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

 

Wskaźniki rentowności (związane z wynikiem finansowym)

Wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym
Wskaźnik operacyjności
Wskaźnik rentowności sprzedaży
Wskaźnik zwrotu ze sprzedaży
Wskaźnik rentowności majątku
Wskaźnik rentowności kapitału własnego

 

Wskaźniki aktywności

Wskaźniki płynnościowe
Wskaźniki aktywności oparte na kosztach
Wskaźniki rotacji majątku
Wskaźniki gospodarowania zasobami

 

Wskaźniki płynności (zdolności regulowania zobowiązań)

Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik płynności szybkiej
Wskaźnik płynności gotówkowej
Kapitał obrotowy w dniach obrotu